Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies
งาน กยศ.,กองพัฒนานักศึกษา,LPRU 054-237399 ต่อ 4103 kyslpru.2564@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.
Document Download
เอกสาร กยศ.
ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2567

"ตัวอย่างการเซ็นเอกสาร"

ใบเบิกเงินกู้ยืม

(กรณีผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

"ตัวอย่างการเซ็นเอกสาร"

ใบเบิกเงินกู้ยืม

(กรณีผู้กู้ยืมเงินอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

"ตัวอย่างการเซ็นเอกสาร"

สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 7 แผ่น

(กรณีผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

"ตัวอย่างการเซ็นเอกสาร"

สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 7 แผ่น

(กรณีผู้กู้ยืมเงินอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566

รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

"ตัวอย่างการกรอกเอกสาร"

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล DSL และ แอปพลิเคชัน กยศ.Connect

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

แบบฟอร์มจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

แบบฟอร์มการแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้กู้ยืมเงิน

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมเงิน

กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมเงินที่ต้องการรายงานสถานภาพ

กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 แบบใหม่

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 2 แบบใหม่

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ DSL

Document Sample
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ

© StudentloanLPRU. All Rights Reserved.